Bert Broens  Natuurfotograaf Weblog

Home  Workshops   Portretten   Beeldbank  Film   Profiel  Contact

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Natuurfotografie Bert Broens
Geldend vanaf 1 september 2015


Definities:
Natuurfotografie Bert Broens: natuurlijke persoon die workshops, fotocursussen, fototochten of activiteiten op maat aanbiedt
Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon die zich aanmeldt om aan een workshop, fotocursus, fototocht of andere activiteit van Natuurfotografie Bert Broens deel te nemen.
Workshop: een workshop zoals omschreven op de website van Natuurfotografie Bert Broens.
Fotocursus: een cursus omschreven als op de website van Natuurfotografie Bert Broens wordt uitgevoerd en gerealiseerd.
Fototocht: een fototocht omschreven als op de website van Natuurfotografie Bert Broens wordt uitgevoerd en gerealiseerd.
Activiteit op maat : een activiteit overeengekomen na overleg met een deelnemer.
Kadobon: een tegoed aan te wenden voor een workshop, fotocursus, fototocht of activiteiten op maat.


Toepassingsgebied:
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot workshops, fotocursussen, fototochten en een activiteit op maat tussen Natuurfotografie Bert Broens en Deelnemer, ook na het beŽindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
Aanmelden en tot stand komen overeenkomst:
Door aanmelding via het formulier op de website voor een workshop, fotocursus of fototocht komt een overeenkomst tussen Deelnemer en Natuurfotografie Bert Broens tot stand. Na aanmelding ontvangt Deelnemer een bevestiging van inschrijving, een factuur en een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.


Prijzen:
Bij aanmelding voor een workshop, fotocursus of fototocht geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de site van Natuurfotografie Bert Broens staat vermeld. In de beschrijving van de workshop, fotocursus of fototocht is opgenomen wat bij de prijs is inbegrepen.
De prijs van een activiteit op maat wordt tijdens het overleg vast gesteld.
De prijs van een kadobon wordt in overleg vastgesteld.
De prijs is inclusief BTW.


Betalen:
Direct na aanmelding ontvangt Deelnemer een bevestiging van de deelname, een exemplaar van de Algemene Voorwaarden en een factuur met de prijs van de workshop, fotocursus of fototocht. Dit bedrag dient voor aanvang van de workshop, fotocursus,  fototocht of activiteit op maat op de bankrekening van Natuurfotografie te zijn bijgeschreven.
Direct na overeenstemming over de activiteit op maat met Deelnemer ontvangt Deelnemer een bevestiging van de overeengekomen activiteit, een exemplaar van de Algemene Voorwaarden en een factuur met de overeengekomen prijs. Dit bedrag dient voor aanvang van de activiteit op maat op de bankrekening van Natuurfotografie te zijn bijgeschreven.
Een kadobon moet voordat een workshops, een fotocursus, fototocht of een activiteit op maat uitgevoerd wordt, betaald worden.
Indien Deelnemer niet of niet tijdig betaalt zijn de daaruit voor Natuurfotografie Bert Broens voortvloeiende kosten voor Deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.


Annuleren door Deelnemer:
Deelnemer kan tot aanvang van de workshop, fotocursus, fototocht of een activiteit op maat kosteloos annuleren, behalve reeds de door Natuurfotografie Bert Broens gemaakte kosten. Deelnemer ontvangt voor de gemaakte kosten een gespecificeerde factuur.


Annuleren of verplaatsen door Natuurfotografie Bert Broens:
Natuurfotografie Bert Broens behoudt zich het recht voor om een workshop, fotocursus, fototocht of activiteit op maat te annuleren door onvoorziene omstandigheden.
Natuurfotografie Bert Broens kan workshop, fotocursus, fototocht of activiteit op maat een verplaatsen of aan passen mocht dit noodzakelijk zijn voor het slagen van workshop, fotocursus, fototocht of activiteit op maat. Van dit recht zal alleen na overleg met de deelnemer gebruik gemaakt worden.


Wijzigingen in Algemene voorwaarden:
Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande overeenkomsten van kracht.


Aansprakelijkheid:
Deelname aan een workshop, fotocursus of fototocht gebeurt op eigen risico. Natuurfotografie Bert Broens is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval, ontstaan voor Deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid die zou zijn ontstaan. Het afsluiten van een  kostbaarhedenverzekering is dan ook aan te bevelen.
Natuurfotografie Bert Broens gaat ervan uit dat u fysiek voldoende fit bent om aan de workshops of fototochten in de natuur en onder diverse weersomstandigheden deel te nemen.
De cursus- en oefenruimte van Natuurfotografie Bert Broens is op de eerste en tweede verdieping die via een trap bereikt wordt.


 

Bij een overeenkomst ontvangt u een exemplaar van de Algemene Voorwarden

Home  Workshops   Portretten   Beeldbank  Film   Profiel  Contact

Natuurfotografie Bert Broens
Lieven de Keylaan 10
1222 LG Hilversum
035-6834621